نرم‌افزار ابری - SaaS

  • Saas  یا Software as a Service محصولی را به شما ارایه می کند که توسط ارایه دهنده خدمات ابری اجرا و مدیریت می شود. در این نوع  خدمت ابری، مخاطبین سرویس در واقع کاربران نهایی نرم افزاری کاربردی هستند. به عنوان مثال در یک سرویس پست الکترونیکی مبتنی بر وب، شما بدون نیاز به مدیریت موارد مرتبط با زیر ساخت سرویس مذکور، تنها از قابلیت های آن استفاده می کنید.